Dhalaanka iyo caafimaadka qoyska

Xanaaneyta dhab kuheys (dhalaanka)

Dhalaan cusub oo ku soo biira qoyskaaga, waxey idiin tahay labadiinaba wakhti barasho. Waxaad u baahantahay xanaaneynta dhalaanka waxaa ka mid akhbaarta quudinta iyo xaalado hubaashii.

Caafimaadka qoyska

Sidaa u yeelatid qoys caafimaad qaba waxaa muhiim ah inaad ka war heysid arrimaha qaarkood oo waxyeeli kara adiga iyo kuwaad jeceshahay

Bayaanka macluumaadka tallaalkah

Tallaalka Jadeecada,Qaamo-qashiirta & Rubella (MMR)

Bayaanno macluumaad tallaal oo farabadan ayaa lagu heli karaa luqadaha luqado kaleba.

Ka eeg immunize.org/vis.

Akhbaarta meeshaan uqoran waxaa loogu talagaley inay taageerto, maha iney bedasho xiriirka ka dhexeeyabukaanka iyo dhakhtarkiisa ama dhakhtarkeeda.

Five reasons Gen X-ers should care about colon cancer - headerphoto

Ballan sameyso

Wac rugtaada caafimaad oo balan ka qabso. Rugtaada caafimaad ayaa tilmaameysa in turjubaan loo baahan yahey.

Raadi rug caafimaad oo magaaladaada ku taala.

Weydiiso turjubaan
Waxaad xaq u leedahay turjubaan caafimaad oo lacag la'aan ah. Fadlan farta ku fiiq luqadaada. Turjubaan caafimaad baa laguugu yeerayaa ee sug.
Shuruucda Allina Health