Kaansarka mindhicirka iyo malawadka

Ka Fiirsashada Ikhtiyaaradaada Baadhista Kaansarka Mindhicirka iyo Malawadka (Considering Your Options for Colorectal Cancer Screening)
Weydiiso turjubaan
Waxaad xaq u leedahay turjubaan caafimaad oo lacag la'aan ah. Fadlan farta ku fiiq luqadaada. Turjubaan caafimaad baa laguugu yeerayaa ee sug.
Shuruucda Allina Health
Ballan sameyso

Wac rugtaada caafimaad oo balan ka qabso. Rugtaada caafimaad ayaa tilmaameysa in turjubaan loo baahan yahey.

Raadi rug caafimaad oo magaaladaada ku taala.

Kaansarka mindhicirka iyo malawadka

Macluumaad guud

Kaansarka mindhicirka iyo malawadku wuxu ka bilaabmaa mindhicirka ama malawadka. Waa sababta labaad ee geeri ka timaada kaansar gudaha Maraykanka, isla markaana waa mid ka mid ah noocyada kaansar ee inta badan laga hortagi karo.

Baadhitaano caadi ah

Kaansarka mindhicirka iyo malawadka waxay daweyntu sida ugu fiican wax uga tartaa marka goor hore la helo ee loo daweeyo sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogal ah.
Door ka qaado ogaanshaheeda goor hore inta ad bixiyahaaga daryeelka caafimaadka kala hadashid ikhtiyaaradan baadhista marka da’daadu tahay 50 jir ama ka weyn:

 • Mindhicir-fiirin (Colonoscopy):
  Tuubo jilicsan oo leh kamerad yar ayaa la galinayaa malawadkaaga oo u sii gudbaysa mindhicirkaaga oo dhan. Baadhistan waxa la sameeyaa 10-kii sanno kasta. Waxa jira is-diyaarin ka horeysa baadhista.
 • Baadhitaanka saxarada (iFOBT):
  Kani waa qalab ad ku isticmaalaysid guriga. Waxad ururinaysaa saambal saxaro oo boostada ugu diraysaa shaybaadh si loo soo baadho. Baadhitaankan waxa la sameeyaa sannad kasta. Ma jiro is-diyaarin.
 • Baadhitaanka FIT-DNA:
  Kani waa qalab ad ku isticmaalaysid guriga. Waxad ururinaysaa saxaro dhan waxana ad boostada ugu diraysaa shaybaadh si loo baadho. Baadhitaankan waxa la sameeyaa sannad kasta. Ma jiro is-diyaarin.

Weydii bixiyahaaga caymiska si ad u ogaatid waxa lagaa bixinayo iyo waxa aan lagaa bixinayn ee hoos yimaadaa qorshahaaga caymiska.

Ka-hortag

English: Colon cancer prevention

Talooyinka soo socda waxay horumarin karaan caafimaadka mindhicirka iyo malawadka.

 • Ha lagaa qaado baadhitaano joogto ah.
 • Diiwaan ku qor kaansarada ama burooyinka laga helo waalidkaaga ama walaalahaa.
 • Cun cunto uu ku yar yahay dufanku oo uu ku sareeyo dufku ama buushuhu (fiber). Cun furuut, khudaar iyo xabuub kaamil ah oo badan.
 • Ha cabin sigaar.
 • Samee jimicsi joogto ah oo lahaw miisaan caafimaad leh.
Ikhtiyaar
Sax-ahaansho Halisyo
Mindhicir-fiirin
 • Ikhtiyaarkan baadhis waa ka ugu yar inu gafo astaamaha kaansarka.
 • Saarista buro waxay ka hortagi kartaa kaansar.
 • Halista diidmo xun oo ka timaada dawada seexinta inta lagu jiro baadhitaanka.
 • Halis dhiigis haddii saambal cad (biopsy) lagaa qaaday ama buro lagaa saaray.
 • Halis ah jeexitaan ku dhaca darbiga mindhicirkaaga ama malawadkaaga
  (4 marka la fiiriyo 10,000 qof).
Baadhitaanka Saxarada (iFOBT)
 • 5 ka tirsan 100 people qof ayaa lagu sheegaa helitaan ah been. (Tan macnaheedu waxa weeye baadhitaanka wax buu sheegay laakiin mindhicir-fiirin ku xigtay ayaan helin wax ah dhibaatooyin.)
 • 12 ka tirsan 100 baadhitaano ayaa laga yaabaa inay gafaan kaansar sannad kasta.
 • Halis ah in la gafo burooyin.
 • Halis ah in loo baahdo mindhicir-fiirin haddii baadhitaanku wax kaa helo.
 • Halis ah in caymisku aanuu bixin dhammaan kharashka mindhicir-fiirinta.
 • Halis ah in aan la helin kaansarka haddii baadhitaanka aan la sameyn sannad kasta.
Baadhitaabnka FIT-DNA
 • 13 ka tirsan of 100 qof ayaa lagu sheegaa helitaan ah been. (Tan macnaheedu waxa weeye baadhitaanka wax buu sheegay laakiin mindhicir-fiirin ku xigtay ayaan helin wax ah dhibaatooyin.)
 • 8 ka tirsan 100 baadhitaano ayaa laga yaabaa inay gafaan kaansar sannad kasta.
 • Halis ah in la gafo burooyin.
 • Halis ah in loo baahdo mindhicir-fiirin haddii baadhitaanku wax kaa helo.
 • Halis ah in caymisku aanuu bixin dhammaan kharashka mindhicir-fiirinta.
 • Halis ah in aan la helin kaansarka haddii baadhitaanka aan la sameyn
  1 illaa 3 sanno kasta.

I want to talk to you about a very important step you can take to protect your health and help prevent the second leading cause of cancer death in the United States – colorectal cancer.

Colorectal cancer may affect the colon, rectum, or both.

The colon, or large intestine, is a long, muscular tube that removes water from waste and then turns it into stool. The stool goes through the rectum and leaves your body through the anus.

Colorectal cancer occurs in this part of your body when old cells that should die continue to live, and new cells that aren't needed continue to grow and divide – forming cancerous growths that destroy the colon or rectum. Cancer can also spread to other parts of your body.

Colorectal cancer often has no warning signs, but sometimes people have signs including blood in the stool, change in bowel movements – such as constipation or diarrhea, pain in your belly, and a pencil-shaped stool.

If the cancer is found and treated early, about 9 out of 10 people who have colorectal cancer may live for another five years. If the cancer is found late, only about 1 out of 10 people live for five years; the other nine will die.  

Anyone can get colorectal cancer, but certain people are at a higher risk – especially African-American men and women, as well as any man or woman with a family history of colorectal cancer.

It is important to know that colorectal cancer can be treated if it is found early and removed. "Screening" is the process of looking for cancer, or for growths – called polyps – that can turn into cancer. 

It is important to know that colorectal cancer can be prevented. "Screening tests" are used to find cancer. Experts agree that everyone should have a colorectal cancer screening soon after turning 50.

If you are 50 or older, call your doctor to set up a screening appointment.

At your appointment, you will learn about the different screening tests to search for colorectal cancer.

A common screening test is called a colonoscopy – where a flexible tube with a tiny camera is inserted in your colon. The doctor can then see if you have any polyps. Polyps can be removed during this procedure.

To prepare for a colonoscopy, you will need to drink special liquids in your home that will clean your intestine. The liquids will help you have bowel movements to clean your colon before the colonoscopy.

You will also need to fast before your colonoscopy. Your doctor will give you instructions on how to fast.

Before you go to the hospital or clinic, make sure you arrange for a family member or friend to drive you home after the procedure. You will not be allowed to drive or use public transportation after your colonoscopy.

Right before your colonoscopy, your doctor will give you medicine that will make you sleepy and help you be more comfortable during the procedure. A colonoscopy takes less than an hour, but you should plan on being at the facility for about two hours.

Colonoscopies are done once every 10 years. You may need to have the procedure done more often if you have had any polyps.

Another screening test is called a fecal test. This is a common test where you will collect a small stool sample using a kit in the privacy, comfort, and convenience of your own home. The kit you receive comes with a small stick or brush to collect the sample, a small container to place the sample, and an envelope to mail the sample to your doctor. You will not need to touch the stool.

The fecal test is used to search for tiny amounts blood in your stool that may be caused by cancer in your colon or rectum. If blood is found in your stool, you will need more tests.

A fecal test is done once every year.

Both screening tests should be covered by most insurance plans. Check with your insurance provider before getting a screening test to make sure it is covered by your plan.

To prevent colorectal cancer, the most important thing you can do is get screened if you are 50 years of age or older. Make an appointment with your doctor. Colorectal cancer screening has saved many lives, and it could save yours as well.

Akhbaarta meeshaan uqoran waxaa loogu talagaley inay taageerto, maha iney bedasho xiriirka ka dhexeeyabukaanka iyo dhakhtarkiisa ama dhakhtarkeeda.

Source: Allina Health's Patient Education Department, Kaansarka Mindhicirka iyo Malawadka, can-somali-ah-15433 (1/19)
First Published: 01/15/2015
Last Reviewed: 07/09/2019