Skip to main content

 

Heart Failure Online Manual

Skip section navigation

TEJ KEM RAU THAUM LUB PLAWv KHIAV TSIS ZOO

English | Spanish | Somali | pdf iconRussian

Tom qab koj mus tim tsev kho mob rov qab los tsev, luj koj tus kheej rau ntawm lub kib luj.

Koj hnyav li cas: ____________ pounds.

TXHUA HNUB:

  • Luj koj tus kheej thaum sawv ntxov ua ntej noj tshais, sau tseg thiab piv rau qhov uas koj hnyav li cas nag hmo.
  • Noj koj cov tshuaj raws li sau qhia.
  • Xyuas koj ob txhais ko taw, ob lub pob taw, ob txhais ceg, thiab lub plab seb puas phob vog.
  • Noj tej yam zaub mov uas tsis qab ntsev heev.
  • Ua kom kev ua si thiab kev so sib npaug zos.

Koj nyob rau kem plawv khiav tsis zoo twg? NTSUAB, DAJ, los sis LIAB?

TSIS MUAJ DAB TSI - Kem no yog koj lub hom phiaj

Koj twb tswj tau tej yam uas ua rau lub plaws khiav tsis zoo. Koj muaj li no:

tsis muaj qhov uas ua pa tsis txaus

tsis nce pound tshaj li 2 pound ib hnub (tej hnub yuav hloov 1 los yog 2 pound)

ko taw, cos taw, txhais ceg, los sis lub plab tsis o o

tsis mob hauv siab.

XYUAM XIM - No yog kem uas ceeb toom

Hu tuaj rau koj tus kws kho mob yog tias koj muaj teeb meem ib yam li nram qab no:

nce li 3 phaus hauv ib hnub

nce li 5 phaus los sis ntau tshaj ntawd hauv ib lim piam

haj yam ua tsis tau pa zoo li txhua zaus

ko taw, cos taw, txhais ceg, los sis lub plab o o ntau dua txhua zaus

zoo li yus nkees nkees ntau dua txhua zaus (tsis muaj zog)

hnoos tau qhuav qhuav

kiv kiv taub hau

tsis xis nyob: ua rau yus paub tsis muaj dab tsi tsis zoo

nyuaj ua pa thaum yus pw (yuav tsum zaum saum rooj thiaj tsaug zog tau).

XWM TXHEEJ CEEV

Mus rau tom hoob xwm txheej ceev los sis hu 911 yog koj muaj tej yam no:

zoo li ua pa tsis tau: ua rau yus pheej ua pa tsis tau thaum yus nyob twj ywm xwb

mob hauv siab

feeb tsis meej los sis ua rau yus xav tsis tawm.


 

 

Source: Allina Health's Patient Education Department, Heart Failure Zones, cvs-ahc-13979 (10/10)
© 2007 ST. LUKE'S HOSPITAL, IOWA HEALTH SYSTEM; USED WITH PERMISSION

First published: 02/01/2007
Last updated: 10/10/2010

Reviewed by: Allina Health's Patient Education Department experts